fbpx

Program Services

Education is the key to success! 

Học vấn là chìa khóa của tương lai!

Join us Summer Quarter 2023  | Thông báo chương trình các lớp học khóa mùa

Thông báo: 

Chương trình khóa học trực tuyến (online) 2023 mùa của Helping Link/ Một Dấu Nối. 

Mời quý vị ghi danh cho lớp học qua:https://bit.ly/HelpingLink 

Lịch trình cụ thể của lớp sau:

  • Lớp Đàm Thoại Anh Văn & Luyện thi Quốc Tịch:

Mỗi thứ Ba và thứ Năm: 6:00pm-7:30pm

Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, năm 2023

  • Lớp Công nghệ Thông tin:

Mỗi thứ Hai: 5:00pm-6:30pm.

Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Hai ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, 2023 

Announcement: 

Helping Link/ Một Dấu Nối Summer 2023 online classes

Please register online via: https://bit.ly/HelpingLink

  • ESL & CITIZENSHIP classes:

are held every Tuesday & Thursday from 6:00pm to 7:30pm

Class run from July 11th – August 10th, 2023

  •   iPad class:

is held every Monday from 5:00pm to 6:30pm.

Class run from July 10th – August 7th, 2023

VSL Classes

VSL Classes With increasing demands for learning Vietnamese language, we are honored to introduce our exclusive program Vietnamese as a Second Language (VSL). The course

Read More »